Vi har, i likhet med många andra företag, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar av personuppgifter till dataskyddsförordningen. Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra hyresgästers (och presumtiva hyresgästers) samt kunders personuppgifter och besökare på webbsidan med aktsamhet. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt distribuera eller offentliggöra dina personuppgifter.

Våra interna system och vår webbplats är utformade för att följa nationella lagar när det gäller dataskydd och användarskydd. Från och med 25 maj 2018 gäller EU-reglerna GDPR eller Dataskyddsförordningen. Det innebär ökat skydd för privatpersoners integritet.

I samband med detta har vi därför sammanställt information kring hur vi på FastiNy Förvaltning AB behandlar våra kunders, hyresgästers samt blivande hyresgästers personuppgifter.

Personuppgifter, lagliga grunder och lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Ifall vi inte får del av de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med en hyresgäst eller kund.

Du själv kan välja att genom samtycke lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att skicka e-postmeddelanden till oss, fylla i vårt intresseformulär med dina personuppgifter eller på annat sätt.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du har en aktiv intresseanmälan. Om du inte önskar ha en intresseanmälan registrerad hos FastiNy Förvaltning AB kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Personuppgifter sparas i 12 månader efter att din intresseanmälan är inaktiv därefter raderas all information.

När du är aktuell för en bostad hos oss kan vi komma att behöva till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi kan göra en kreditupplysning, hämta uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandla anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Sådan inhämtad information sparas endast när du är kund eller hyresgäst hos oss under avtalets tid. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier, hanterar dina betalningar och när vi skickar information till dig som du behöver. Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra hyresvärdar i form av boendereferenser.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla våra fastighetsförvaltare, bolag ansvarigt för skadedjursbekämpning, felanmälan, kabel-TV, en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut om så krävs. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan till exempel avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Regelbundna gallringar genomförs där uppgifter som inte längre behövs tas bort. När ett hyresförhållande upphör finns som regel ingen anledning att spara uppgifter. Gallring sker i sådant fall så snart som möjligt efter att hyresavtalet upphört. För det fall vi har utestående fordringar på kunden eller hyresgästen sparas uppgifterna i enlighet med gällande preskriptionstid.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, civilstånd och familj, ekonomisk information såsom årsinkomst, kreditupplysningsinformation, uppgifter om lägenheten, uppgifter om parkeringsplats och förråd m.m.

Rättigheter

Du som kund, hyresgäst eller du som gjort en intresseanmälan har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av uppgifter samt begränsning av behandlingen. Eftersom vi i vissa fall behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling.

Vi är skyldiga att spara vissa uppgifter om kunden och hyresgästen även under en period efter att hyresavtalet löpt ut. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att försvara oss vid rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i 7-10 år (rörande bokföring, beskattning och preskriptionstider).

Personuppgifter på webbsidan - cookies

Vår webbplats använder cookies. Vi behöver ditt samtycke till att vi får använda cookies. Du kan ställa in din webbläsare hur du vill acceptera cookies.

Vi använder cookies för spara dina inställningar för framtida besök. Vi använder även de uppgifter vi samlar in för att via Google Analytics analysera uppgifter om besökares demografiska förhållanden och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare.

Säkerhet

Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på våra system eller i våra tredjepartsdatahanterare till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen blivit känd för oss om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har stulits.

Vår webbplats finns på en webbserver som tillhandahålls av DOFF Data AB. Varje sida på vår webbsida är skyddad via SSL-teknik och skyddade webbservrar. För mer information kontakta DOFF Data AB, kontaktuppgifter finns på deras webbplats www.doffdata.se.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är FastiNy Förvaltning AB. Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan. Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter (se ovan).

FastiNy Förvaltning AB
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0481 - 159 00
Mobil: 070 - 247 14 00

Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter. Du kontaktar dem på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..